Vereniging der Verzekeringsjuristen > FR

News

Er zijn eerstdaags geen activiteiten voorzien, dank bij voorbaat om later terug te komen.

Historiek

De Vereniging de Verzekeringsjuristen (VVJ) werd in 1952 opgericht door enkele directeurs – doctors in de Rechten - uit de verzekeringssector.

Het was een feitelijke vereniging, met als doel, banden van sympathie, vriendschap en respect tussen de leden te creëren, te onderhouden en in stand te houden.

Dit gebeurde op geregelde tijdstippen tijdens een goed diner, waar de leden de gelegenheid te baat grepen om diverse problemen of onderwerpen, eigen aan de verzekeringssector en/of hun bedrijf aan te kaarten en op te lossen.

Enkel doctors (en later licentiaten) in de Rechten werden toegelaten en men werd pas lid op voordracht van 2 peters (en/of meters).

Geleidelijk aan kreeg deze vereniging een meer wetenschappelijk karakter en werden er welbepaalde juridische voordrachten, eigen aan de verzekeringssector georganiseerd, die op de middag of 's avonds gegeven werden door verzekeringsspecialisten of professoren, op diverse locaties waaronder de toenmalige BVVO-UPEA, thans ASSURALIA..

Geleidelijk aan traden ook Nederlandstalige juristen tot de vereniging toe en de VVJ nam –naast haar Franstalige benaming -, de Nederlanstalige benaming Vereniging der Verzekeringsjuristen (VVJ) aan.

Op geregelde tijdstippen worden thans op de middag, kwalitatief hoogstaande lunchcauserieën georganiseerd met gastsprekers uit de sector, over actuele thema's. Daarnaast worden in samenwerking met de universiteiten, conferenties gegeven waar niet alleen VVJ-leden, maar ook studenten van de faculteit Rechten aanwezig zijn.

Het ledenbestand is ondertussen uitgebreid met verzekeringsjuristen uit diverse sectoren : verzekeringsmakelaars, advocaten, bedrijfsjuristen, universiteitsprofessoren en –assistenten,…

Een eerste hoogtepunt voor de VVJ was haar 50-jarig bestaan, dat op 17 oktober 2002 gevierd werd met een colloquium aan de ULB met als thema “Schadeloosstelling in verzekeringen”. Verscheidene hoogleraren van diverse universiteiten namen er het woord en sneden onderscheidene onderwerpen aan, waarvan de teksten gebundeld en gepubliceerd werden in een speciaal nummer van het Tijdschrift voor Verzekeringen.

Een tweede hoogtepunt was 2006 : de feitelijke vereniging VVJ werd omgevormd tot een VZW en verkreeg aldus rechtspersoonlijkheid.

Thans dienen de aanvragen tot lidmaatschap ingediend te worden bij de Raad van Bestuur, bestaande uit 4 bestuurders, allen uit de verzekeringssector, die zich vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor de verdere uitstekende werking en vruchtbare toekomst van de VVJ.

Een derde hoogtepunt is 2007 : de totstandkoming van deze website, gecreëerd voor onze leden, ter bevordering van het onderlinge contact en de uitwisseling van informatie.

De VVJ streeft er verder naar, in het kader van de lunchcauserieën en de universiteitsconferenties, het verzekeringsrecht te ontwikkelen en te verrijken door middel van uiteenzettingen van hoge kwaliteit, in samenwerking met specialisten uit de verzekeringssector en in samenwerking met alle universiteiten, causerieën en conferenties toegankelijk EN voor leden en voor niet-leden.

 

    ©2007 AJA-VVJ - Privacyclausule
    website by iBOX